Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

by tintuc5983

PV.

Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này hướng dẫn việc trích nộp, sử dụng; tổ chức quản lý, điều hành; tài chính, kế toán của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan theo quy định tại Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: (i) Người được bảo hiểm; (ii) Doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe (sau đây gọi tắt là “doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ”); doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; (iii) Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; (iv) Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; (v) Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Số tiền trích nộp Quỹ tối đa không vượt quá 0,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Mức trích nộp Quỹ cụ thể do Bộ Tài chính công bố bằng văn bản trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Việc trích nộp Quỹ được thực hiện đến khi quy mô của Quỹ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5% tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài và quy mô của Quỹ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 3% tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong năm tài chính trước liền kề.

Trước ngày 30/6 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp 50% số tiền phải nộp Quỹ của năm tài chính trước liền kề.

Trước ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp 50% số tiền phải nộp Quỹ còn lại của năm tài chính trước liền kề.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013.

Từ khoá: doanh nghiệp bảo hiểm đồng bảo hiểm bảo hiểm gốc quy định bảo hiểm phi nhân thọ hiệp hội bảo hiểm việt nam người được bảo hiểm nhân thọ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hiệp hội bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bão bộ tài chính kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm doanh thu phí bảo hiểm tổng tài sản doanh nghiệp lĩnh vực bảo hiểm tài chính luật kinh doanh bảo hiểm phí bảo hiểm

Advertisements